//////

W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku budżetowego w układzie wykonawczym odnotowywane są wszelkie zmiany planu dochodów i wydatków, dokonywane zgodnie z proce­durami opisanymi w punkcie 4.6. Umożliwia to ustalenie w każdym momen­cie tzw. planu po zmianach, który po zakończeniu roku budżetowego będzie formalną podstawą oceny zgodności wykonania budżetu państwa z planem. Oprócz układu wykonawczego Minister Finansów opracowuje — w po­rozumieniu z dysponentami części budżetowych — harmonogram realizacji budżetu państwa, obejmujący:prognozę dochodów budżetu państwa w poszczególnych miesiącach roku,wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczegól­nych miesiącach roku.Harmonogram realizacji budżetu jest budżetem podzielonym na miesią­ce. W procesie wykonywania budżetu odgrywa on podwójną rolę:po pierwsze, pozwala na bieżąco śledzić stan zaawansowania docho­dów budżetowych, by na tej podstawie móc ocenić ryzyko niepełnego wykonania planu i podjąć ewentualne kroki zaradcze,po drugie, harmonogram dochodów (i ewentualnie harmonogram za­ciągania długu) są podstawą konstrukcji harmonogramu wydatków, po­zwalającego na utrzymanie płynności finansowej budżetu.

Leave a Reply