//////

WSPÓLNA CECHA WSZYSTKICH PROCEDUR

Wspólną cechą wszystkich trzech wymienionych powyżej procedur jest to, iż nie powodują one zmiany łącznej kwoty wydatków budżetowych, a je­dynie przesuwają pewne kwoty w planie wydatków. Jeśli więc konieczne jest zwiększenie kwoty wydatków albo zwiększenie deficytu budżetu pań­stwa (grozi nam niewykonanie planu dochodów, a nie widzimy możliwości redukcji wydatków), to niezbędna będzie nowelizacja ustawy budżetowej.Rezerwy budżetowe są kwotami, które ujęte są w planie wydatków bud­żetowych, ale których przeznaczenie albo nie jest określone, albo określone jest z dokładnością mniejszą niż wymagana w przepisach dotyczących szczegółowości budżetu. Rezerwę, której przeznaczenie nie zostało określo­ne, a więc która może być wykorzystana na dowolne wydatki służące reali­zacji zadań jednostek objętych budżetem państwa, nazywa się rezerwą ogól­ną. Rezerwy, których przeznaczenie jest określone, ale nie z pełną szczegółowością, nazywa się rezerwami celowymi. Typowymi rezerwami celowymi są np. rezerwy celowe na:awaryjne remonty i zakupy wyposażenia,odszkodowania zasądzone od Skarbu Państwa, wzrost zatrudnienia w jednostkach budżetowych finansowanych z budżetu państwa.

Leave a Reply