//////

WSTĘPNA KONTROLA

Wstępna (czyli dokonywana przed dokonaniem wydatku) kontrola speł­nienia powyższych warunków należy do dysponenta środków budżetowych dokonującego wydatku i powinna być realizowana przez podporządkowane mu służby kontroli wewnętrznej. Ponieważ rachunek wydatków zasilany jest — bezpośrednio lub pośred­nio — z rachunku wpływów budżetu państwa, praktycznie nie jest możliwe dokonanie wydatków, które — w ujęciu kasowym — przekroczą łącznie wielkość wynikającą z planu wydatków, gdyż w trakcie roku budżetowego na rachunek ten trafi co najwyżej tyle środków, ile wydatków przewiduje plan finansowy jednostki. Zasadniczym problemem jest jednak nie brak wstępnej kontroli samych wydatków, lecz brak kontroli zaciągania zobowią­zań, których efektem są wydatki budżetowe.

Leave a Reply