//////

WSZYSCY DYSPONENCI

Wszyscy dysponenci części budżetowych upoważnieni są do dokony­wania przeniesień środków w ramach jednego działu (a więc przeniesień po­między rozdziałami i paragrafami). Swoje uprawnienia do dokonywania przeniesień między paragrafami (w ramach jednego rozdziału) mogą oni również przekazywać kierownikom podległych jednostek. W przepisach tych wyraża się znaczenie, jakie w budżecie państwa ma struktura działowa wydatków, czyli podział ogólnej kwoty wydatków na kwoty przypisane ogólnie rozumianym zadaniom budżetowym. Ustawa zezwala na zmianę sposobu wykonywania zadań (umożliwiają to przeniesienia wydatków mię­dzy paragrafami), a także przeniesienia wydatków między bardziej szczegó­łowo określonymi zadaniami (rozdziałami) wewnątrz działu. Zmiany struk­tury działowej wydatków budżetu państwa zarezerwowane są dla Sejmu .

Leave a Reply