//////

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Ogólną zasadą jest, że upoważnienia do dokonywania wydatków, wy­nikające z ustawy budżetowej na dany rok, wygasają z końcem roku budże­towego. Oznacza to, że po zakończeniu roku budżetowego nie wolno już dokonywać wydatków ujętych w planie na ten rok — wydatki przepadają.Zasada ta ujęta jest w art. 157 ustawy o finansach publicznych. Użyte sformułowanie jest dość niezręczne: „Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają […] z upływem roku budżetowego”.Od zasady tej przewidziano w ustawie o finansach publicznych kilka wyjątków. Z mocy ustawy nie wygasają wynikające z ustawy budżetowej upoważnienia do wydatków:których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredy­tów zagranicznych,przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów re­alizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicz­nych.

Leave a Reply