//////

WYKAZ INNYCH WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Oprócz tego Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia wydanego nie później niż 15 grudnia roku budżetowego, wykaz innych wy­datków niewygasających. Rozporządzenie to określa:wykaz wydatków niewygasających,plan finansowy wydatków uznanych za niewygasające przez Radę Ministrów, sporządzony w szczegółowości obowiązującej w ustawie budżetowej,ostateczne terminy, nie późniejsze niż 30 czerwca roku następujące­go bezpośrednio po roku budżetowym, dokonywania wydatków uzna­nych za niewygasające przez Radę Ministrów.Środki na wszystkie wydatki niewygasające muszą być przed końcem roku budżetowego zdeponowane na „wyodrębnionym rachunku wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa”. Środki na wydatki, które nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie, przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Leave a Reply