//////

WYKONYWANIE BUDŻETU PAŃSTWA

Przez wykonywanie budżetu państwa rozumieć będziemy wszystkie czynności związane z gospodarowaniem środkami budżetowymi, mające na celu realizację zaplanowanych w budżecie państwa zadań i ich rozliczenie. Pojęcie wykonywania budżetu państwa obejmuje zarówno bezpośrednie wykonywanie operacji finansowych, jak i czynności związane z zarządza­niem środkami budżetowymi i z dokumentowaniem operacji finansowych. Tak rozumiane wykonywanie budżetu państwa obejmuje:dezagregację budżetu państwa na plany finansowe poszczególnych instytucji (jednostek) finansowanych z budżetu państwa,gromadzenie i egzekucję dochodów budżetowych,zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków budżetowych,zaciąganie długu i dokonywanie spłat zadłużenia,prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej,dokonywanie zmian w budżecie państwa,sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej.

Leave a Reply