//////

WYKORZYSTANIE REZERW

Wykorzystanie rezerw odbywa się przez przeniesienie planu wydatków z rezerw do odpowiedniej podziałki planu wydatków. W ewidencji wykona­nia budżetu państwa nie pojawią się więc wydatki finansowane z pozycji opisanych jako rezerwy (ogólne lub celowe). W miarę podejmowania decy­zji o uruchomieniu rezerw kwoty planowanych rezerw będą malały, rosły będą natomiast planowane kwoty wydatków tych dysponentów środków bu­dżetu państwa, którym przyznano środki z rezerw. Na decyzję o wykorzy­staniu rezerwy składają się więc dwa odrębne akty: Rada Ministrów (lub Minister Finansów) podejmują decyzję o wy­korzystaniu rezerwy — powoduje to zmianę w planie wydatków, ale nie wywołuje bezpośrednio uruchomienia środków finansowych;właściwy dysponent środków budżetowych podejmuje decyzjęTaki sposób operowania rezerwami ma istotną zaletę — środki z rezerw są w ostatecznej ewidencji budżetu zaliczane do właściwych podziałek bud­żetowych, a nie są wykazywane jako niezidentyfikowane rezerwy. Ubocz­nym efektem jest zaskakujący na pierwszy rzut oka sposób prezentowania wykorzystania rezerw w sprawozdaniu budżetowym.

Leave a Reply