//////

WYPŁATY Z KAS JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Większość dochodów trafia na rachunki dochodów jednostek budżeto­wych w formie przelewów bankowych. Dopuszczalne są jednak również wpłaty do kas jednostek budżetowych i przekazy pocztowe. Dla lepszej orientacji w strukturze realizowanych dochodów budżetu państwa zarówno rachunek wpływów budżetowych, jak i rachunki docho­dów jednostek budżetowych i rachunki urzędów skarbowych podzielone zostały na kilka subkont, odpowiadających różnym rodzajom dochodów. Daje to możliwość uzyskania wstępnej informacji o strukturze dochodów bezpośrednio na podstawie informacji o obrotach na rachunkach budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa są dokonywane przez obciążenie rachunku wydatków jednostki — dysponenta środków budżetu państwa. Wydatki do­konywane są na ogól w formie przelewów bankowych, ale dopuszczalne — i stosowane — są również wypłaty gotówkowe.

Leave a Reply