//////

ZACIĄGANIE I SPŁATY DŁUGU

Oczywiście, podporządkowanie trybu wykonywania budżetu koniecz­ności osiągnięcia z góry założonych wskaźników wykonania zadań nie oznacza nigdy zwolnienia jednostek korzystających ze środków budżeto­wych z obowiązku przestrzegania dyscypliny finansowej. Konieczność wy­kazania się odpowiednim poziomem wykonania zadań wymusza jednak na jednostkach finansowanych z budżetu poszukiwanie możliwie efektywnych metod realizacji zadań. Niestety, w Polsce nie stosuje się jeszcze żadnego z opisanych powyżej podejść, a „dokonanie wydatku zgodnie z przeznaczeniem” uznawane jest nadal za wystarczające do uznania wydatku za prawidłowy.Wszystkie operacje związane z:zaciąganiem i spłacaniem kredytów obciążających Skarb Państwa,zaciąganiem i spłacaniem pożyczek obciążających Skarb Państwa,emisją skarbowych papierów wartościowych i ich wykupem, należą do kompetencji Ministra Finansów. W przypadku gdy procedury międzynarodowych instytucji finansowych lub innych podmiotów — kredy­todawców zagranicznych wymagają, by w roli kredytobiorcy występował Rząd, Rada Ministrów upoważnia Ministra Finansów do podpisania w jej imieniu umowy pożyczkowej lub kredytowej.

Leave a Reply