//////

ZALETY I WADY BUDŻETU ZASTĘPCZEGO

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że w ogóle zostało przewi­dziane — unikamy dzięki temu groźby sparaliżowania funkcjonowania pań­stwa, spowodowanego brakiem formalnej podstawy do dokonywania nie­zbędnych wydatków. Sposób, w jaki kwestię braku obowiązującego budżetu rozwiązano, rodzi pewne wątpliwości. Zauważmy więc najpierw, że powodem, ze względu na który ustawa bu­dżetowa nie weszła w życie, może być nie tylko fakt, iż prace budżetowe jeszcze trwają, lecz i odrzucenie projektu ustawy budżetowej przez Sejm. Sytuacja będzie wówczas paradoksalna. Odrzucając projekt ustawy budże­towej, Sejm spowoduje, że odrzucony budżet będzie mógł być od 1 stycznia wykonywany, tak jakby został uchwalony. Zauważmy też, że omawiany przepis nie będzie miał zastosowania w sytuacji — przyznajmy, iż raczej teoretycznej — nieprzedłożenia przez Rząd projektu ustawy budżetowej.Za mankament obowiązującego rozwiązania uznać należy i to, że przed­łożony projekt ustawy budżetowej może być wykonywany bez żadnych ogra­niczeń. Celowe — lecz ze względów formalnych niemożliwe — byłoby np. postanowienie, iż w okresie wykonywania zastępczego budżetu nie mogą być dokonywane podwyżki wynagrodzeń ani rozpoczynane nowe inwestycje.

Leave a Reply