//////

ZASADY ZARZĄDZANIA

  • Zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz pro­cedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmier­nego zadłużenia,sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych do­konywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegający- mi zwrotowi,również przepisy odnoszące się wyłącznie do JST i normujące:zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów JST,zasady i tryb wykonywania budżetów JST,obowiązujące w JST limity zadłużenia,procedurę rozliczenia wykonania budżetów JST;ustawę z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określającą czyny uważane za na­ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tryb postępowania w sprawach takich naruszeń.

Leave a Reply