//////

ZASTĘPCZY BUDŻET

Nawet przy zachowaniu wszystkich konstytucyjnych i ustawowych ter­minów ustawa budżetowa może nie wejść w życie przed początkiem roku budżetowego. Powstaje wówczas problem prawnej podstawy prowadzenia przez Rząd gospodarki finansowej. Kluczowa jest tu sprawa zaciągania zo­bowiązań i dokonywania wydatków, gdyż w polskim prawie finansowym prawo do pobierania podatków i innych opłat na rzecz Skarbu Państwa nie wynika z ustawy budżetowej, lecz z odrębnych ustaw ustanawiających te obciążenia.Opisywaną sytuację reguluje art. 219 ust. 4, stanowiący, iż jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodar­kę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy. Oznacza to, że do momentu opublikowania ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw rolę tymczasowego budżetu państwa pełni projekt ustawy budżetowej (albo usta­wy o prowizorium budżetowym) przedłożony przez Radę Ministrów.

Leave a Reply