//////

ZŁOŻENIE AUTOPOPRAWKI

Formalne kwestie związane z autopoprawką nie są precyzyjnie uregulo­wane ani w Konstytucji, ani (w odniesieniu do procedury uchwalania budże­tu państwa) w ustawie o finansach publicznych. Wypracowane zostały jed­nak pewne niekwestionowane reguły — wynikające albo z interpretacji prawa, albo z utrwalonego zwyczaju parlamentarnego — postępowania w przypadku przedłożenia przez Sejm autopoprawki. Złożenie autopoprawki nie jest traktowane jako przedłożenie nowe­go projektu — czas wyznaczony Sejmowi na uchwalenie ustawy budżeto­wej biegnie więc w dalszym ciągu od dnia złożenia pierwszego projektu.Jeśli — na mocy art. 219 ust. 4 Konstytucji — projekt ustawy budże­towej ma się stać od 1 stycznia roku budżetowego tymczasową podstawą prowadzenia przez Radę Ministrów gospodarki finansowej, to za przedłożo­ny przez rząd projekt ustawy budżetowej uznaje się projekt z autopopraw­kami zgłoszonymi przed rozpoczęciem roku budżetowego. Innymi słowy, jeśli rząd zgłosi autopoprawkę w styczniu, to jej zgłoszenie nie wpłynie na kształt projektu, według którego Rada Ministrów może dokonywać wydat­ków i zaciągać długi. Oczywiście autopoprawka będzie normalnie rozpatry­wana w toku prac nad budżetem.

Leave a Reply