//////

ZMIANY W BUDŻECIE

W trakcie roku budżetowego nieuchronnie pojawiają się niespodziewa­ne zdarzenia, powodujące konieczność zmian w pierwotnie zaplanowanym uchwalonym budżecie. Powodem, dla którego zmiany w budżecie pań­stwa są niezbędne, może być zarówno konieczność sfinansowania wydat­ków, które nie zostały zaplanowane, jak i niedoszacowanie wydatków na pewien cel.Zmiany w uchwalonym budżecie państwa mogą być wprowadzone w drodze zmiany ustawy budżetowej. Projekt ustawy zmieniającej ustawę budżetową może być przez Radę Ministrów (i tylko przez Radę Ministrów) wniesiony w dowolnym momencie po uchwaleniu ustawy budżetowej, a przed końcem roku budżetowego. Procedura zmian budżetu państwa przez uchwalenie nowelizacji ustawy budżetowej jest jednak uciążliwa i (na ogół) długotrwała, a przez to nieprzydatna w sprawach naprawdę pilnych. Rząd korzysta więc z możliwości wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy budżetowej tylko w szczególnych przypadkach.

Leave a Reply