//////

ZNACZENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI BUDŻETU

Znaczenie harmonogramu realizacji budżetu państwa wynika z faktu, iż zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe nie są rozłożone w czasie równo­miernie. Dokonywana w trakcie roku budżetowego ocena wykonania bud­żetu, polegająca na porównywaniu stopnia realizacji planu dochodów i wy­datków z tzw. wskaźnikiem upływu czasu, nie jest więc właściwa. Harmonogram realizacji budżetu, uwzględniający nierównomierne rozłoże­nie dochodów i dostosowujący do rozkładu dochodów terminy wydatków (oczywiście tylko tych, które nie mają sztywno ustalonych terminów płatno­ści), jest więc lepszym narzędziem zarządzania wykonaniem budżetu niż posługiwanie się zasadą „w każdym miesiącu powinniśmy zrealizować 8,3% planowanych dochodów oraz 8,3% planowanych wydatków”. Harmonogram realizacji budżetu państwa został formalnie wprowadzo­ny po raz pierwszy w ustawie o finansach publicznych z 1998 r. W ustawie z 2005 r. utrzymano obowiązek opracowywania harmonogramu, zniesiono jednak przepisy nakazujące dostosowanie faktycznych wydatków do ustaleń harmonogramu. Harmonogram nie ma więc charakteru sztywnej normy, lecz jedynie pomocniczego narzędzia, umożliwiającego lepsze zarządzanie środkami w toku wykonywania budżetu państwa.

Leave a Reply